16/09/2022

Achegándonos ao traballo do persoal investigador: novas publicacións

ECOBAS conta con máis de cen persoas no seu equipo investigador traballando no eido da sustentabilidade económica, ambiental e social. As nosas investigadoras e investigadores cóntanche en qué consisten as súas publicacións máis recentes.

Raquel Fernández González

Artigo:From Fossil Energy to Renewable Energy: Why is Circular Economy Needed in the Energy Transition?

Este estudo ten como obxectivo explorar os efectos da intensidade enerxética, o consumo de enerxía renovable e a forestación nas emisións de CO2 dos países desenvolvidos e en desenvolvemento. Debido á disparidade de ingresos entre países, os datos clasificáronse en catro grupos distintos grupos distintos: ingresos baixos, medios-baixos, medios-altos e altos durante o período de 1980-2018. Empréganse os estimadores de Pedroni e Fisher-Johnson de datos agrupados para determinar a presenza plausible dunha relación de cointegración a longo prazo entre as variables do modelo. Para os catro grupos de países, os resultados das probas de cointegración de Pedroni revelan unha asociación significativa a longo prazo entre as emisións de CO2 e os seus determinantes. Con todo, o estimador r de Fisher-Johansen lanza resultados contraditorios, e os grupos de países de renda baixa e media-baixa superan aos outros dous grupos. Con todo, a magnitude desta asociación a longo prazo a longo prazo é menos importante, sobre todo no caso do consumo de enerxías renovables e a forestación. Para todos os grupos de países, a intensidade enerxética resulta ser o determinante a longo prazo máis influente das emisións de CO2, cun coeficiente positivo que oscila entre 0,30 e 1,31. O consumo de enerxía renovable é o segundo determinante a longo prazo máis importante das emisións de CO2. No caso da forestación, a serie ten efectos (estatisticamente) significativos a longo prazo efectos a longo prazo só para os países de renda media-baixa. Os resultados xerais apoian a idea de reducir os niveis actuais de intensidade enerxética e fomentar a exploración e das fontes de enerxía renovables como ferramenta política para controlar a situación das emisións baseadas no carbono no noso grupo de países.

Ishaq, M., Ghouse, G., Fernández-González, R., Puime-Guillén, F., Tandir, N., & Santos de Oliveira, H. M. (2022). From Fossil Energy to Renewable Energy: Why is Circular Economy Needed in the Energy Transition? Front. Environ. Sci, 10, 941791. https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.941791
*Nesta publicación Raquel Fernández González comparte autoría con Maryam Ishaq e Ghulam Ghouse, da Universidade de Lahore, Pakistán; Félix Puime-Guillén, da Universidade da Coruña; Natasa Tandir, da International Burch University, Sarajevo e Helena María Santos de Oliveira, da School of Accounting and Administration of Porto (ISCAP)

Raquel Fernández González

Capítulo de Libro:The New Wind Energy Boom in Spain: Are Large Companies Once Again Dominating the Market?

Desde que en 2019 instaláronse os parques eólicos derivados da capacidade instalada poxada polo Ministerio de Enerxía, España está inmersa nun novo proceso de crecemento do sector eólico. No anterior boom eólico, derivado do agresivo sistema FIT implantado polo goberno central español, as grandes empresas eran as que dominaban o mercado. O obxectivo deste estudo é determinar, a partir do cálculo dos índices de concentración, se as grandes empresas enerxéticas acaparan a maior parte da cota de mercado da enerxía eólica. Para iso, realizarase un estudo de concentración sobre unha mostra poboacional de 646 empresas, considerando inicialmente a todas as empresas do sector de forma individual e, posteriormente, por grupos de empresas segundo a matriz empresarial. O resultado mostra que máis do 50% da cota de mercado está en mans das tres principais empresas enerxéticas que operan en España.

Fernández-González, R., Puime-Guillén, F., & Pérez-Vas, R. (2022). The New Wind Energy Boom in Spain: Are Large Companies Once Again Dominating the Market?. In Energy Transition (pp. 135-163). Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-3540-4_5
*Nesta publicación Raquel Fernández González comparte autoría con Félix Puime-Guillén, da Universidade da Coruña e Raisa Pérez Vas, da Universidade de Vigo

 

Adolfo Carballo Penela

Artigo:Green rewards for optimizing employee environmental performance: examining the role of perceived organizational support for the environment and internal environmental orientation

Nos últimos anos, a investigación en xestión de recursos humanos prestou atención aos resultados positivos nas organizacións e persoas derivados da implementación de prácticas de recursos humanos verdes ou ecolóxicas. Nesta investigación analízase se o deseño de sistemas de recompensas verdes inflúe na mellora do rendemento medioambiental dos empregados. En particular, estúdase o papel do apoio para mellorar o medio ambiente que as persoas perciben da súa organización e da orientación medioambiental da empresa. Os resultados indican que o feito de sentirse apoiados pola organización contribúe a transmitir o efecto positivo das recompensas verdes no rendemento medioambiental. Este efecto indirecto está condicionado pola orientación medioambiental da empresa.

Pascal Paillé, Patrick Valéau & Adolfo Carballo-Penela (2022) Green rewards for optimizing employee environmental performance: examining the role of perceived organizational support for the environment and internal environmental orientation, Journal of Environmental Planning and Management, DOI: 10.1080/09640568.2022.2092723
*Nesta publicación Adolfo Carballo Penela comparte autoría con Pascal Paillé, da NEOMA Business School, France and Patrick Valéau, da Universidade de Rennes

 

José Manuel Sánchez Santos e Paolo Rungo

Artigo:Social Ties, Network Socioeconomic Diversity and Sporting Event Attendance

Este traballo analiza o tamaño e a diversidade económica das redes sociais das persoas que asisten a eventos deportivos. A partir dun conxunto de datos único recollido mediante a administración dun cuestionario  a unha mostra representativa da poboación española, obténse evidencia de que a asistencia a eventos deportivos está asocioada coa creación de redes formadas por persoas de diferentes clases ocupacionais. Ademáis, a magnitude destes efectos aumenta coa frecuencia de asistencia. Os resultados obtidos suxiren que a asistencia a eventos deportivos está asociada á creación de capital social individual e pode formentar a integración social e as oportunidades vitais das persoas menos favorecidas.

Rungo, P., Sánchez-Santos, J.M. (2022).  Social Ties, Network Socioeconomic Diversity and Sporting Event Attendance. Social Indicators Research. https://doi.org/10.1007/s11205-022-02971-0